Hệ thống ISO 9001, 14001

​​​​​​

Tiêu chuẩn ISO 

Nhằm nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Công ty TNHH SSP Moulding đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào tháng 3 năm 2019. Đến tháng 12 năm 2020, SSP Moulding đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường.

Việc áp dụng thật Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường đã giúp cho Công ty nâng cao năng lực quản lý, cải thiện năng suất, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu từ khách hàng, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường.