Thiết bị khác

TÊN MÁY CHỦNG LOẠI HÃNG
SẢN XUẤT
SỐ LƯỢNG
Máy sấy MJ-50A-OP 50Kg Matsui 4
Máy sấy MJ-50A-OP 15Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-15A-OP 15Kg Matsui 2
Máy sấy MJ3-25A-OP 25Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-25A-OP 15Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-100A-OP 100Kg Matsui 3
Máy sấy MJ3-75A-OP và van đo AV-38-OM 75Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-100A-OP và  van đo AV-38-OM 100Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-200A-OP và van đo AV-38-OM 200Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-15A-OM 15Kg Matsui 3
Máy sấy MJ3-50A-OM 50Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-75A-OM  75Kg Matsui 1
Máy sấy MJ3-25A-OM 25Kg Matsui 1
Máy sấy MJ5-I-1500A 1500Kg Matsui 1
Máy sấy MGD-50A-OP 50Kg Matsui 1
Máy sấy MGD-75A-OP 75Kg Matsui 1