Thiết bị quản lý chất lượng

TÊN MÁY CHỦNG LOẠI HÃNG
SẢN XUẤT
SỐ
 LƯỢNG
Máy 2D Bán tự động Mitutoyo 1
Máy3D Đo cầm tay Mitutoyo 1
Máy3D Tự động Mitutoyo 1
Máy đo độ cứng Thủ công Huatec 1
Máy cân lực Thủ công IMADA 1
Máy đo độ sáng Điện tử Kyoritsu 1
Máy đo độ cao Điện tử Mitutoyo 1
Thước kẹp 150 mm Mitutoyo 2
Thước kẹp 200mm Mitutoyo 2
Thước kẹp 300 mm Mitutoyo 2
Thước kẹp 600mm Mitutoyo 2
Thước định tâm Điện tử Mitutoyo 1
Panme Mitutoyo 1
Panme Điện tử Mitutoyo 1
Pin  gauge  0.5 - 1 mm EISEN 50
Pin  gauge  1.0 - 1.5 mm EISEN 50
Pin  gauge  1.5-2.0 mm EISEN 50
Pin  gauge  2.0 - 2.5 mm EISEN 50
Pin  gauge  2.5 - 3.0 mm EISEN 50
Pin  gauge  3.0 - 3.5 mm EISEN 50
Pin  gauge  3.5 - 4.0mm EISEN 50
Pin  gauge  4.0 - 4.5 mm EISEN 50
Pin  gauge  4.5 - 5 mm EISEN 50
Pin  gauge  5.0 - 5.5 mm EISEN 50
Pin  gauge  5.5 - 6.0 mm EISEN 50
Pin  gauge  6.0 - 6.5 mm EISEN 50
Pin  gauge  7.0 - 7.5 mm EISEN 50
Pin  gauge  10.5 - 11.5 mm EISEN 50
…... ….... …..... ….....